www.ubezpiecze.pl

Rezygnacja z polisy na życie

Przepisy regulujące kwestie umów ubezpieczeniowych na określenie zerwania umowy z ubezpieczycielem posługują się dwoma pojęciami: odstąpieniem i wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia. Z możliwości odstąpienia od umowy klient może skorzystać tylko w początkowym okresie - zgodnie z prawem możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia istnieje w okresie 30 dni od dnia jej zawarcia (dla osoby fizycznej) lub 7 dni (w przypadku przedsiębiorców). Dotyczy to umów zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku odstąpienia od umowy zakład ubezpieczeń zobowiązany jest zwrócić zainkasowaną przez klienta składkę na poczet ubezpieczenia. Zwracana kwota jest pomniejszona proporcjonalnie do okresu, w którym klient podlegał ochronie ubezpieczeniowej.

Wypowiedzenie oznacza jednostronne rozwiązanie umowy i może być dokonane w każdym czasie przez każdą ze stron - z tym, że wypowiedzenie przez towarzystwo ubezpieczeniowe może nastąpić tylko z ważnych powodów przewidzianych przez ogólne warunki ubezpieczenia. Wypowiadając polisę każdą ze stron obowiązuje zachowanie określonego w OWU okresu wypowiedzenia. Umowę uważa się za wypowiedzianą przez klienta w sytuacji braku opłacenia w wymaganym terminie składki.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia o charakterze oszczędnościowym w przypadku rezygnacji ubezpieczony ma prawo do wykupu wartości polisy. Wykup polisy oznacza zwrot części wpłaconych składek. Im krótszy jest okres ubezpieczenia tym mniejsza jest wartość wykupu, z tym że w pierwszych dwóch latach wartość wykupu wynosi najczęściej zero.

Możliwy jest także częściowy wykup polisy. Efektem wykupu częściowego jest obniżenie gwarantowanych polisą sum ubezpieczenia o kwotę będąca przedmiotem wykupu. Warunkiem dokonania częściowego wykupu jest to, że wypłacana kwota jest nie może być niższa, niż dozwolone minimum ustalone przez zakład ubezpieczeń w dniu wykupu. Jeśli ubezpieczony posiada ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym we wniosku o wykup powinien wskazać fundusz lub fundusze, których jednostki uczestnictwa mają zostać umorzone. Jeśli tego nie zrobi wykup umowy nastąpi proporcjonalne umorzenie jednostek we wszystkich funduszach.

Rezygnacja z polisy ubezpieczeniowej na życie powinna być decyzją gruntownie przemyślaną - nie wolno jej podejmować pod wpływem chwili. Przecież głównym motywem zakupu była chęć zabezpieczenia siebie i swoich bliskich w razie nieszczęścia. Jeżeli głównym motywem rezygnacji jest trudna sytuacja finansowa, należy rozważyć opcje pośrednie zamiast rezygnacji, czyli:

  • zrezygnować z umów dodatkowych;
  • obniżyć sumę ubezpieczenia;
  • zawiesić opłacanie składki na parę miesięcy (w wyjątkowych sytuacjach jest to możliwe);
  • zrezygnować z indeksacji składki (i jednocześnie sumy ubezpieczenia).

Należy pamiętać, że całkowita rezygnacja z ubezpieczenia na życie jest rozwiązaniem ostatecznym. Rezygnując z posiadanej już polisy klient nie będzie miał możliwości zawrzeć kolejnej umowy ubezpieczenia na tak dobrych warunkach.
Ubezpieczenia

Ubezpieczenia są ważnym elementem finansów zarówno pojedynczych gospodarstw domowych, jak również całej gospodarki. Głównym motywem posiadania polisy ubezpieczeniowej jest chęć zabezpieczenia sobie lub swoim bliskim wsparcia finansowego w sytuacji poniesienia śmierci, uszczerbku na zdrowiu, przejściowej utraty dochodów (np. wskutek bezrobocia lub przejścia na emeryturę) albo losowej potrzeby finansowej (np. z powodu urodzenia dziecka). Podstawowe zobowiązanie, jakiego[...]

link

Jak otrzymać wypłatę z polisy na życie?

Zgodnie z prawem, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty świadczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia roszczenia. W uzasadnionych przypadkach (spowodowanych koniecznością poczynienia dodatkowych ustaleń przez towarzystwo) termin ten może być dłuższy. W takim wypadku terminem wypłacenia odszkodowania jest 14 dni od momentu wyjaśnienia dodatkowych. Najlepszym sposobem na sprawne i szybkie załatwienie [...]

link

Odmowa wypłaty świadczenia przez TU

W ogólnych warunkach ubezpieczeń na życie towarzystwa zastrzegają sytuacje, których wystąpienie nie będzie oznaczało konieczności wypłaty świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Często w takich sytuacjach odmowa ze strony rozczarowuje uposażonych. Większości tego typu sytuacji można by uniknąć, gdyby zainteresowani zapoznali się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), szczególnie fragmentem dotyczącym wyłączeń ubezpieczyciela od odpowiedzialności. Poniżej opisane [...]

link

Rezygnacja z polisy na życie

Przepisy regulujące kwestie umów ubezpieczeniowych na określenie zerwania umowy z ubezpieczycielem posługują się dwoma pojęciami: odstąpieniem i wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia. Z możliwości odstąpienia od umowy klient może skorzystać tylko w początkowym okresie – zgodnie z prawem możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia istnieje w okresie 30 dni od dnia jej zawarcia (dla osoby fizycznej) lub 7 [...]

link

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.akceptuję