www.ubezpiecze.pl

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Pomimo powszechności i obowiązkowości system ubezpieczeń zdrowotnych nie obejmuje 100% populacji, dlatego też osoby nie posiadające ubezpieczenia z żadnego tytułu (który z reguły oznacza prowadzenie działalności zarobkowej w jakiejkolwiek formie) zobowiązane są - z uwagi na obowiązkowość ubezpieczenia - samodzielnie opłacać składkę z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie pozostawia takich ludzi poza marginesem i pozwala im na korzystanie ze świadczeń na równi z osobami opłacającymi składki do NFZ. Dotyczy to głównie osób pracujących w ramach umowy o dzieło czy będących na długotrwałym bezpłatnym urlopie oraz cudzoziemców. Osoby takie nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, a co za tym idzie nie przysługują im bezpłatne świadczenia medyczne z Narodowego Funduszu Zdrowia.


Formalności związane z przystąpieniem do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy rozpocząć od wizyty w jednym z regionalnych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie po zgromadzeniu odpowiednich dokumentów następuje podpisanie stosownej umowy. Umowa ta, wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za ostatni okres (miesiąc) stanowi podstawę do korzystania z darmowych świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Podstawą do jej zawarcia jest dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia - mogą to być, np. zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, potwierdzenie dowodu wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, zaświadczanie potwierdzające fakt ubezpieczenia z Urzędu Pracy.


Składka, którą opłacają osoby korzystające z dobrowolnego ubezpieczenia medycznego, jest taka sama, jak składka zdrowotna opłacana przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. W sytuacji gdy nie została zachowana ciągłość ubezpieczenia, naliczona zostaje dodatkowa opłata za zachowanie ciągłości ubezpieczenia, którą należy opłacić na samym początku, jeszcze przed składką miesięczną. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od długości okresu przerwy w ubezpieczeniu i może wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubezpieczającej się dyrektor oddziału Funduszu może odstąpić od pobrania opłaty dodatkowej lub rozłożyć ją na raty miesięczne - maksymalnie na 12 rat.


Osoba, która zawarła umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia także pozostałych członków rodziny (żonę, dzieci, rodziców pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), jeżeli nie posiadają oni prawa do publicznego ubezpieczenia zdrowotnego z żadnego innego tytułu. Rozszerzenie zakresu obowiązywania umowy nie powoduje zwiększenia opłacanej składki.


Zawartą z NFZ umowę należy przedstawić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), celem zgłoszenia do ubezpieczenia. Druk zgłoszenia do ZUS jest integralną częścią umowy. Prawo do korzystania ze świadczeń medycznych NFZ ubezpieczony uzyskuje z dniem określonym w umowie. Dowodem ubezpieczenia dla osoby, która podpisała umowę, jest egzemplarz umowy wraz z drukiem zgłoszenia do ZUS oraz dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc, która powinna być opłacona do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za lipiec do 15. sierpnia).


Rozwiązanie umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne następuje w formie pisemnego poinformowania NFZ przez ubezpieczonego. Ulega ona także rozwiązaniu po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. W sytuacji nabycia przez ubezpieczonego prawa do ubezpieczenia z tytułu wykonywania pracy zarobkowej i odprowadzania składek z tego tytułu umowa także wygasa.Ubezpieczenia

Ubezpieczenia są ważnym elementem finansów zarówno pojedynczych gospodarstw domowych, jak również całej gospodarki. Głównym motywem posiadania polisy ubezpieczeniowej jest chęć zabezpieczenia sobie lub swoim bliskim wsparcia finansowego w sytuacji poniesienia śmierci, uszczerbku na zdrowiu, przejściowej utraty dochodów (np. wskutek bezrobocia lub przejścia na emeryturę) albo losowej potrzeby finansowej (np. z powodu urodzenia dziecka). Podstawowe zobowiązanie, jakiego[...]

link

Jak otrzymać wypłatę z polisy na życie?

Zgodnie z prawem, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty świadczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia roszczenia. W uzasadnionych przypadkach (spowodowanych koniecznością poczynienia dodatkowych ustaleń przez towarzystwo) termin ten może być dłuższy. W takim wypadku terminem wypłacenia odszkodowania jest 14 dni od momentu wyjaśnienia dodatkowych. Najlepszym sposobem na sprawne i szybkie załatwienie [...]

link

Odmowa wypłaty świadczenia przez TU

W ogólnych warunkach ubezpieczeń na życie towarzystwa zastrzegają sytuacje, których wystąpienie nie będzie oznaczało konieczności wypłaty świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Często w takich sytuacjach odmowa ze strony rozczarowuje uposażonych. Większości tego typu sytuacji można by uniknąć, gdyby zainteresowani zapoznali się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), szczególnie fragmentem dotyczącym wyłączeń ubezpieczyciela od odpowiedzialności. Poniżej opisane [...]

link

Rezygnacja z polisy na życie

Przepisy regulujące kwestie umów ubezpieczeniowych na określenie zerwania umowy z ubezpieczycielem posługują się dwoma pojęciami: odstąpieniem i wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia. Z możliwości odstąpienia od umowy klient może skorzystać tylko w początkowym okresie – zgodnie z prawem możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia istnieje w okresie 30 dni od dnia jej zawarcia (dla osoby fizycznej) lub 7 [...]

link

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.akceptuję